Zajímavá česká slova

Boucharon – křikloun, mluvka, tlučhuba (původně: moždíř). Příklad: dav zbrklých boucharonů a rýpalů se valil ulicí

Bratrová – bratrova žena, švagrová

Brlooký – šilhavý

Břísti – brodit se

Copáč – zpátečník, zaostalec, šosák. Příklad: máme mezi sebou ještě dost copáčů.

Čechel, čechlík – spodní roucho, košile

Čiv – nerv. Příklad: měl choré čivy

Člověčenství – nevolnictví. Příklad: žít v člověčenství, být propuštěn z člověčenství

Čmýrati se – hemžit se. Příklad: lid se tam čmýrá

Čmýrat (koho) – šimrat. Příklad: pruty čmýrají nás po tváři

Čtyřmecítma – dvacet čtyři; podobně další (devětmecítma – 29)

Čuchonec – Fin, čuchonský – finský, Čuchonsko – Finsko

Dobrověda – mravouka, etika

Dědovina – statek zděděný po předcích. Příklad: je to můj rodný kraj: otčina i dědovina

Dlab – vydlabaný otvor, do kterého zapadá čep

Domovati – být usazen, sídlit. Příklad: rytíři na tom hradě někdy domovali

Dušník – poddaný na církevních statcích

Kar – pohřební hostina

Klí – lep organického původu (asfalt). Příklad: klejovaté studnice

Kosmatý – chlupatý, huňatý, zarostlý. Příklad: měl kosmaté ruce.

Krhavý – chorobně slzivý, mokvající. Příklad: krhavé oči opilce

Krt – krtek. Příklad: rýt jako krt nečistou hubou

Ledví – bedra, bok; vnitřnosti, útroby. Příklady: „Ohavný plode z ledví otcových!“; „Tys to byl, kdo utvořil mé ledví (Žalm 139,13)

Lícha – úzký pruh pole, záhon. Příklad: obdělávat rodnou líchu.

Lunt – doutnák, hadr, šat (lunty=staré a špatné šaty), lump, darebák. Příklad: hubený jako lunt

Ostříhati – ochraňovat, zachovat, dbát. Příklad: Ostříhej přikázání mých (Přísloví 7,2 překlad Kralických bratří)

Perlík – kovářské kladivo

Plebán – duchovní správce osady

Pučmidrát – pomocník, nekvalifikovaná osoba, stojící na nejnižších příčkách v hierarchii, ekvivalent podržtaška. Příklad: “Nějakej pučmidrát po mně furt chtěl občanku.”

Partéka (též úkruch) – krajíc chleba. Příklady: Ó by suchá partéka byla! „..tuť já dosáhna úkrucha, nenie partéka tak sucha…“ (Podkoní a žák – 14. stol.)

Partyka – kdo dělá pletichy, intriky a pletky. Příklad: „Ty stará partyko!“

Páteř (pateř) – z lat. Otčenáš (Pater noster). Příklad: název díla M. Jana Husa – Výklad Viery, Desatera a Páteře.

Pudivítr – splašený, ztřeštěný člověk. Příklad: kluk byl tak trochu pudivítr

Púhon – soudní obsílka

Svat – otec zetě/snachy; svatka – matka zetě/snachy

Šámati – tápat

Šanovati – šetřit. Příklad: vojsko nikoho nešanovalo

Šmátka, šmátky, šmátek – ve slov. šmatka = odtržený kousek něčeho; podíl na nekalém zisku, úplatek, šmátek = zloděj. Příklad: …je to na trezory šmátek nad šmátky (L. Beran: Rakev bez nebožtíka)

Teřich (řidčeji těřich) – břicho. Příklad: strážní zatahují teřichy

Úřadný – úřední. Příklad: úřadná osoba

Uvozhřenec (var.: uvozdřenec) – usmrkanec. Příklad: Uvozhřenče všetečný!

Vezdejší – každodenní, všední, pozemský. Příklad: „Chléb náš vezdejší, dej nám dnes“ (z Otčenáše).

Zašíjkovati – pohlavkovat

Zhůvěřilec – křivák, zlenivělý člověk. Příklad: (píseň Trezor): „Jenže potom v naší vile / chovala se zhůvěřile.“

Zlolejce – kdo zle laje, nadává. Příklad: „Lehké žváče a zlolejce od sebe vyháněj“ (Rulík, Jan: Veselý Kubíček, 1799)

Žváč – žvanil, mluvka. Příklad: je to darmotlach a žváč