Stará (zajímavá) česká slova

Blekot – (staročesky) tlachal, žvanil

Blíkavý – mrkavě, mžouravě hledící, kdo má špatný zrak

Boucharon – křikloun, mluvka, tlučhuba (původně: moždíř). Příklad: „dav zbrklých boucharonů a rýpalů se valil ulicí“

Bratrová – bratrova žena, švagrová

Brloký – šilhavý

Břísti – brodit se

Ckáti – projevit hlasitě svůj úžas, podiv i posměch, pomlaskovat

Copáč – zpátečník, zaostalec, šosák. Příklad: „máme mezi sebou ještě dost copáčů“.

Čáka – naděje. Příklad: „má čáku, že to dostane; mít čáku na úspěch“

Čechel, čechlík – spodní roucho, košile

Čiv – nerv. Příklad: „měl choré čivy“

Člověčenství – nevolnictví. Příklad: „žít v člověčenství“, „být propuštěn z člověčenství“

Čmýrati se – hemžit se, čmýrat (koho) – šimrat. Příklad: „pruty čmýrají nás po tváři“

Čuba – viz též šuba

Čuchonec – Fin, čuchonský – finský, Čuchonsko – Finsko

Čtyřmecítma – dvacet čtyři; podobně další (devětmecítma = 29)

Dědovina – statek zděděný po předcích. Příklad: „je to můj rodný kraj: otčina i dědovina

Dlab – vydlabaný otvor, do kterého zapadá čep

Dobrověda – mravouka, etika

Domovati – být usazen, sídlit. Příklad: „rytíři na tom hradě někdy domovali“

Dráč – utiskující vydřiduch, lupič, násilník

Drban – člověk neupraveného, zanedbaného zevnějšku

Dušník – poddaný na církevních statcích

Fatkář – příživník (viz též náchlebník). Příklad: „S pokrytci, posměvači, fatkáři škřipěli na mne zuby svými“ (Žalm 35,16 podle Kralických bratří)

Huleti – (staročesky) škemrat, žebronit

Kabelka – (staročesky) ústa, huba. Příklad: „stul kabelku“ – zavři ústa

Kanálie – vulgární nadávka: mrcha. Příklad: „Poslalas peníze té kanálii?“

Kar pohřební hostina

Klí – lep organického původu (asfalt). Příklad: „klejovaté studnice“

Kosmatý – chlupatý, huňatý, zarostlý. Příklad: „měl kosmaté ruce“

Krhavý – chorobně slzivý, mokvající. Příklad: „viděl jsem krhavé oči opilce“

Krt – krtek. Příklad: „rýt jako krt nečistou hubou“

Ledví – bedra, bok; vnitřnosti, útroby. Příklady: nadávka: „Ohavný plode z ledví otcových!“; „Tys to byl, kdo utvořil mé ledví (Žalm 139,13)  

Lícha – úzký pruh pole, záhon. Příklad: „obdělával rodnou líchu“

Lunt – doutnák, hadr, šat (lunty=staré a špatné šaty), lump, darebák. Příklad: „byl hubený jako lunt“

Náchlebník – příživník (viz též fatkář), nebo též zaměstnanec a služebník

Napěnožec – (staročesky) vychloubač, domýšlivec

Návist – (staročesky) přízeň, láska – opakem je nenávist

Ostříhati – ochraňovat, zachovat, dbát. Příklad: „Ostříhej přikázání mých“ (Bible v Přísloví 7,2 v překladu Kralických bratří)

Partéka (též úkruch) – krajíc chleba. Příklady: „Ó by suchá partéka byla!…tuť já dosáhna úkrucha…nenie partéka tak sucha…“ (Podkoní a žák – 14. stol.)

Partyka – kdo dělá pletichy, intriky a pletky. Příklad: „Ty stará partyko!“

Pasobřišec – (staročesky) požitkář, labužník

Páteř (pateř) – z lat. Otčenáš (Pater noster). Příklad: název díla M. Jana Husa – Výklad Viery, Desatera a Páteře. 

Perlík – kovářské kladivo

Plebán duchovní správce osady

Pučmidrát – pomocník, nekvalifikovaná osoba, stojící na nejnižších příčkách v hierarchii, Příklad: “Nějakej pučmidrát po mně furt chtěl občanku.”

Pudivítr – splašený, ztřeštěný člověk. Příklad: „kluk byl tak trochu pudivítr“

Púhon – soudní obsílka

Svat – otec zetě/snachy; svatka – matka zetě/snachy

Šámati – tápat

Šanovati – šetřit. Příklad: „vojsko nikoho nešanovalo“

Šmátka, šmátky, šmátek – ve slov. šmatka = odtržený kousek něčeho; podíl na nekalém zisku, úplatek, šmátek = zloděj. Příklad: „…je to na trezory šmátek nad šmátky“ (L. Beran: Rakev bez nebožtíka)

Šuba (též čuba) – (staročesky) kožešinový plášť nebo kabát

Teřich (řidčeji těřich) – břicho. Příklad: „strážní zatahují teřichy“

Trúp – (staročesky) neurozený člověk hrubých mravů, hlupák; původně: špalek, pařez

Tytlík – tečka, čárka, puntík

Úkruch – viz též partéka

Úřadný – úřední. Příklad: „úřadná osoba“

Uvozhřenec (var.: uvozdřenec) – usmrkanec. Příklad: nadávka: „Uvozhřenče všetečný!“

Váda – hádka

Vezdejší – každodenní, všední, pozemský. Příklad: „Chléb náš vezdejší, dej nám dnes“ (z Otčenáše).

Zašíjkovati – pohlavkovat

Zhůvěřilec – křivák, zlenivělý člověk. Příklad: (píseň Trezor): „Jenže potom v naší vile / chovala se zhůvěřile.“

Zlolejce – kdo zle laje, nadává. Příklad: „Lehké žváče a zlolejce od sebe vyháněj“ (Rulík, Jan: Veselý Kubíček, 1799)

Žváč – žvanil, mluvka. Příklad: „…je to darmotlach a žváč“