Poučení z bible

O zeměměřictví je v bibli psáno toto:

„Neposuneš mezník svého bližního, kterým předkové vymezili tvůj dědičný díl, jejž zdědíš v zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, abys ji obsadil.“

Dt 19,14 *

„Buď proklet, kdo posouvá mezník svého bližního.“

Dt 27,17 *

„Judští velmožové jsou jako ti, kdo přenášejí mezníky. Vyleji na ně svou prchlivost jako vodu.“

Ozeáš 5,10

„Můj los držíš pevně, Hospodine. Měřící provazce mi padly v kraji blaha.“

Žalm 16,5-6

„Nepřenášej mezníky, které zasadili tvoji otcové.“

Přísloví 22,28

„Mocní posouvají mezníky, pasou uchvácené stádo.“

Job 24,2

„Hospodin strhne dům pyšných, kdežto mezníky vdovy vytyčuje.“

Přísloví 15,25

„Nedopustíte se bezpráví při soudu, při měření, vážení a odměřování.“

Lv 19,35 **

* Dt – Deuteronomium (5. kniha Mojžíšova)
** Lv – Leviticus (3. kniha Mojžíšova)
citace z Českého ekumenického překladu Starého zákona
vyšlo v časopise ZEMĚMĚŘIČ 4/1994